Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku môžete uplatniť, pokiaľ zásielku prevezmete.

2. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru môžete uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti e-mailom na adresu info@limmad.sk.

3. Skutočný produkt a obrázok uvedený v našom e -shope sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

4. Postup vybavenia reklamácie určíme po vzájomnej dohode v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §619 – §627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami § 409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5. Nemôžete si uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na Vašej strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.

6. Reklamovaný tovar ste nám povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý opatríte dátumom a podpíšete. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatení dopravy. Tovar musíte zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru nezodpovedáme.

7. O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

8. V prípade oprávnenej reklamácie máte nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

9. V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

10. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie a po márnom uplynutí lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť.

Ak sa z Vašej strany jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môžeme to považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môžeme si u Vás uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.